Recent Changes

Tuesday, March 6

 1. page space.menu edited ... 4 Practical applications 4.1 Applications in biology 4.2 Evolution and religion
  ...
  4 Practical applications
  4.1 Applications in biology
  4.2 Evolution and religion
  (view changes)
  11:47 pm
 2. page Evolution and religion (dutch) edited Van geloof naar wetenschap Gerard Jagers op Akkerhuis (18 nov 2016) ... geloof naar evolutie? …
  Van geloof naar wetenschap
  Gerard Jagers op Akkerhuis (18 nov 2016)
  ...
  geloof naar evolutie?wetenschap? Ik doe
  ...
  Hij beschrijft de problemen vandat gelovige jongeren problemen hebben bij de
  Beginselen van geloof en wetenschap
  Een letterlijke interpretatie van het scheppingsverhaal kan leiden tot de overtuiging dat soorten, waaronder de mens, in enkele dagen zijn geschapen (zo gelovig ben ik overigens zelf niet opgevoed). Bij schepping is er geen plaats geleidelijke verandering van organismen van generatie naar generatie. Zulke verandering is juist de basis voor evolutie. Maar hoe leer je evolutie begrijpen als je alleen over schepping hebt geleerd? Voor mij hielp het om evolutie te zien als een aaneenschakeling van kleine patronen tot heel grote patronen.
  (view changes)
  11:45 pm
 3. page Evolution and religion (dutch) edited Van geloof, geloof naar evolutie en wetenschap Gerard Jagers op Akkerhuis (18 nov 2016) ...…
  Van geloof,geloof naar evolutie en wetenschap
  Gerard Jagers op Akkerhuis (18 nov 2016)
  ...
  Opeens gaat hetde stof niet over
  ...
  geworden. Mijn ervaringeneigen stappen kunnen anderen misschien helpen de sprong van geloof naar de
  Beginselen van geloof en wetenschap
  ...
  ik overigens nooit geweest overigens).zelf niet opgevoed). Bij schepping
  ...
  geen plaats voor afstamming en geleidelijke verandering van organismen van generatie naar generatie, diegeneratie. Zulke verandering is juist de basis voor evolutie juist heel belangrijk zijn. Het scheppingsverhaal en evolutie gaan daarom niet goed samen.evolutie. Maar hoe krijgleer je inzicht in evolutie begrijpen als je altijd alleen over
  ...
  grote patronen. Maar is evolutie dan niet een proces?
  Op dit
  ...
  Kort gezegd hangtis het belangrijk met patronen te werken omdat Darwiniaanse evolutie afafhangt van variatie
  ...
  Een verschil is geen proces, het is een
  ...
  over een patroon, het is geen proces.patroon. Daarom stelt
  ...
  over een speciaalverbindend patroon datvan afstamming, variatie,
  ...
  heel veel verschillendeandere patronen van afstamming, maar die hetenbijvoorbeeld als een ouder een kind krijgt. Omdat dan niet allemaal Darwiniaanse evolutie.en afstamming, en verandering, en variatie en selectie optreden is zo'n patroon niet Darwiniaans.
  Evolutie leren
  ...
  leveren aan hetwetenschappelijk begrip. Binnen
  ...
  verandering op. De wereld lijkt onveranderlijk. Toch is
  ...
  sprake van evolutieevolutie, zo lang
  ...
  tot het patroon. Eenpatroon (bij een zin als
  ...
  even als bruggenbouwer.bruggenbouwer). Evolutie als
  ...
  razor is ook relevant voor elke wetenschappelijke theorie. Dus ook voor evolutie. Wetenschappers gebruikenkunnen namelijk Ockhams razor gebruiken om de
  ...
  omdat dan zowelniet alleen de soorten alsmoeten worden verklaard, maar ook het bestaan van een godheid moeten worden verklaard.godheid. Zonder Ockham zegt:kun je allerlei theorieen bedenken. Ockham helpt wetenschappers door te zeggen: het is
  ...
  Ellis 2016).
  Een ander

  Niet alleen het leren omgaan met een veranderlijke wereld is
  onderdeel van
  ...
  proces van hervinden ishervinden. Hervinden betekent ook het stellen
  Persoonlijke ontwikkeling
  Als je op een wetenschappelijke manier wilt gaan denken, dan vraagt dat ook om persoonlijke ontwikkeling. Deels gaat het hierbij om veranderingen van de eigen identiteit. De identiteit heeft veel te maken met het beeld dat men van zichzelf heeft, en het beeld dat anderen hebben. Bijvoorbeeld, wanneer ben je een christen? Denkt iedereen daar hetzelfde over? Is het beter om christen te zijn dan moslim, of hindoe, of atheist? Identiteit heeft ook veel te maken met relaties met vrienden en kennissen. Als iemand er last van heeft dat een wetenschappelijke denkwijze niet aansluit bij de kennissenkring, dan kan dit leiden tot belangrijke persoonlijke uitdagingen.
  ...
  relatie die een persoon tot nog toe heeft met zijn of haar godheid.je hebt me de godheid waarin je gelooft. Vaak is
  ...
  iemand waarmee je in gedachten ruggenspraak mogelijk is.een gesprek kunt voeren. Deze relatie
  ...
  leiden als twijfel ontstaatje gaat twijfelen over het
  ...
  van een godheid diegodheid, als deze zo’n belangrijke
  ...
  rol vervult. Wat dreigt is datHet voelt alsof je een denkbeeldige goede raadgever/ouder verloren gaat.verliest. En omdat
  ...
  heeft gekregen, isheb je weinig aandacht
  Samenvattend
  ...
  inzichten kunnen studentenje wellicht helpen
  ...
  Bij aanvang ontkennen ze op bijbelse gronden de evolutie.geloof je in een bijbels scheppings verhaal. Vervolgens maken zemaak je een stap
  ...
  beschouwing waarbij evolutie wordt begrepende wereld dynamisch wordt. Daarna kun je gaan denken in afstamminspatronen, als patroon, of een samenspel van opeenvolgende patronen.opstap naar evolutie. Dat evolutie
  ...
  een feit. Het is namelijk eenvoudig te controleren of waarnemingen passen bij een vooraf vastgesteld patroon. Een volgende
  ...
  bedoeld? Tenslotte kankun je tijdens het hervinden worden gewerktwerken aan de
  ...
  voor stap kunnen studentenkun je zo de
  ...
  geloof naar wetenschap.wetenschap (en zelfstandige verantwoordelijkheid). Hervinden is
  ...
  hun geloof anders te blijven
  (Met dank aan Dick Melman voor suggesties bij de concept tekst).
  Referenties
  (view changes)
  11:44 pm
 4. page Evolution and religion (dutch) edited ‘Hervinding’: Van geloof, naar evolutie en Gerard Jagers op Akkerhuis (18 nov 2016) In zijn…
  ‘Hervinding’:Van geloof, naar evolutie en
  Gerard Jagers op Akkerhuis (18 nov 2016)
  In zijnWaarom zou is als wetenschapper schrijven over de overstap van geloof naar evolutie? Ik doe dat naar aanleiding van de masterscriptie van Gerben de Jong voor de
  ...
  lerarenopleiding in Tilburg onderzocht GerbenTilburg. Hij beschrijft de Jong hoeproblemen van gelovige jongeren bij de overstap ervaren van een
  ...
  naar het (wetenschappelijke) voortgezet onderwijs. Deze overstap is voor sommige leerlingen lastig, vooral bij scholen die de schepping onderwijzen als verklaring voorOpeens gaat het ontstaan van alle soorten planten en dieren, terwijl wetenschappelijke vervolgopleidingen uitgaan van evolutie.
  Scriptie De Jong
  Hervinden
  De ontwikkeling in het denken
  niet over geloof en evolutie wordt door de Jong aangeduid als een proces van ‘hervinden’. “Dit proces van hervinden is het proces van het vormen van een nieuwe meningschepping maar over hoe hun geloof zich verhoudt tot de evolutietheorieevolutie. Ik ben gelovig opgevoed, en daarom maakt het proces van hervinden ook deel uit vanvervolgens wetenschapper geworden. Mijn ervaringen kunnen misschien helpen de identiteitsontwikkeling” aldussprong naar de Jong. Hervinden vind ik een mooi woord omdat het duidelijk een actief ontwikkelproces weergeeft dat begint met verwarring en eindigt met nieuw gewonnen inzicht. De Jong vroeg zich ook af, hoe het proces van hervinden verzacht kan worden. Op dit laatste ga ik hier nader in. Hervinden bespreek ik als een complex proces van persoonlijke ontwikkeling.wetenschap te maken.
  Beginselen van geloof en wetenschap
  Het proces van hervinden op het vlak van evolutie is onderdeel van bewustwording over de verhoudingen tussen wetenschap en geloof. EenEen letterlijke interpretatie
  ...
  dagen zijn geschapen. Ditgeschapen (zo gelovig ben ik overigens nooit geweest overigens). Bij schepping is een zienswijze waariner geen plaats is voor afstamming
  ...
  generatie naar generatie. Voor de onderbouwing van de evolutietheorie is geleidelijke veranderinggeneratie, die voor evolutie juist heel belangrijk.belangrijk zijn. Het scheppingsverhaal en evolutie lijkengaan daarom niet samen te gaan. Er is een proces van hervinden nodig. Hieronder werk ik uitgoed samen. Maar hoe dit proces kan worden verzacht doorkrijg je inzicht in evolutie als je altijd alleen over schepping hebt geleerd? Voor mij hielp het om evolutie op te vattenzien als patroon.een aaneenschakeling van kleine patronen tot heel grote patronen. Maar is evolutie dan niet een proces?
  Op dit
  ...
  is dat het 'proces' van Darwiniaanse evolutie in de kern geen proces is.beter is te begrijpen als een patroon van gebeurtenissen. Waarom dat
  ...
  proces. Daarom stellen wijstelt het boek voor om
  ...
  bestaan natuurlijk ook andere patronen,heel veel verschillende patronen van afstamming, maar die heten geenniet allemaal Darwiniaanse evolutie.
  ...
  aan het hervinden.begrip. Binnen een scheppingsbenadering ontstaan alle soorten plotseling, en veranderen daarna niet meer of heel weinig. Ook binnen een patroonbenadering
  ...
  het patroon. Een zin als deze zullen mijn collega's waarschijnlijk hun wenkbrouwen fronzen, maar ik spreek hier even als bruggenbouwer. Evolutie als patroon verzacht het hervinden omdatmaakt de brug van statische soorten naar veranderlijke soorten begaanbaarder, want wie een
  ...
  evolutiepatroon doorgrondt ook kan ook begrijpen dat
  ...
  invloed. Een wetenschapperwetenschapper, en daar reken ik mezelf ook onder, heeft daar
  Een ander onderdeel van het proces van hervinden is het stellen van de vraag of de bijbel wel letterlijk is bedoeld? Hebben de teksten waaruit de bijbel is samengesteld oorspronkelijk misschien een allegorische betekenis? Waarom zijn juist de huidige hoofdstukken opgenomen in de bijbel, terwijl er veel meer geschriften bekend zijn uit de tijd van voor en na Jezus? Kan de bijbel ook worden beschouwd als een dynamisch document dat is aangepast aan de behoeften van de tijd, zoals van Schaik en Michel (2016) bespreken?
  Persoonlijke ontwikkeling
  Het proces van hervindenAls je op een wetenschappelijke manier wilt gaan denken, dan vraagt dat ook om
  ...
  kennissen. Als het procesiemand er last van hervinden leidt totheeft dat een wetenschappelijke denkwijze die niet aansluit bij de kennissenkringkennissenkring, dan kan dit
  ...
  ontwikkeling tijdens het proces van hervindende stap naar wetenschap gaat ook
  ...
  een persoon tot nog toe heeft met
  Samenvattend
  ...
  kunnen studenten wellicht helpen met het ontwikkelende overstap van een nieuwe kijk op de relatie tussen evolutie ennaar geloof. Bij
  ...
  de godheid. EnTegelijk kan men kan zich de vraag stellengaan afvragen of de
  ...
  studenten zo hun inzichten over de relatie tussenoverstap maken van geloof en evolutie, en tussen geloof en wetenschap ontwikkelen.naar wetenschap. Hervinden is
  ...
  anders te blijven beleven. Anderen
  (Met dank aan Dick Melman voor suggesties bij de concept tekst).
  Referenties
  (view changes)
  12:39 pm

Tuesday, February 20

 1. page Definition of life, the organism, and death edited ... many non-overlapping meanings (which is largely a question of semantics, see e.g. Figure 1…

  ...
  many non-overlapping meanings (which is largely a question of semantics, see e.g. Figure 1). To contribute to the situation one can make usemeanings. Of course the operator theory (OT),cannot solve such differences. Yet the OT can contribute, because it provides a stringent, and itshierarchically constructed definition of what is an 'organism'. And based on the definition of the organism concept. Using the OT, two separate definitions of lifeone can be suggested: anspecify organismic definitionlife (O-life) and a systems definitionsystemic life (S-life).
  The following papers offer more information:
  Towards a hierarchical definition of life, the organism, and death.
  (view changes)
  8:18 am

Thursday, December 7

 1. page home edited ... The operator theory: constructing nature from the bottom up History - Publication list - News…
  ...
  The operator theory: constructing nature from the bottom up
  History - Publication list - News - Blog (NL) - Glossary - Hypercycle website - Endorsements - About me
  For more than 20 years now,Are you interested in unraveling the complex organization of our world? Then browsing this website may offer you advanced scientific information. Since 1994, the Operator
  ...
  about e.g. natural organization, individuality, units
  ...
  selection, hierarchy, lifelife, evolution and evolution.thermodynamics.
  The Operator Theory discusses why and how and why in the
  {Gerard-life_klein.jpg}
  By dr. dr. Gerard Jagers op Akkerhuis
  (view changes)
  11:19 am
 2. page Definition of life, the organism, and death edited ... Jagers op Akkerhuis G.A.J.M. (2016). In: Evolution and transitions in complexity. The science …
  ...
  Jagers op Akkerhuis G.A.J.M. (2016). In: Evolution and transitions in complexity. The science of hierarchical organization in nature
  Why on theoretical grounds it may be likely that ‘life’ exists throughout the universe
  ...
  Akkerhuis G.A.J.M. (2016).(2017). In: Habitability
  {Definition_of_life_by_Joost_Halbertsma_2005.jpg} Figure 1: Definition of life according to Joost Halbertsma (2005)Introduction
  People hold many different opinions about the definition of life (e.g. Figure 1). Here we focus on life from a structural point of view, which implies that instead of 'is there life on this planet' we suggest to use 'are there organisms on this planet'
  (view changes)
  11:12 am
 3. page Definition of life, the organism, and death edited ... be defined. indeed Indeed life has The following papers offer more information: Toward…

  ...
  be defined. indeedIndeed life has
  The following papers offer more information:
  Towards a hierarchical definition of life, the organism, and death.
  (view changes)
  11:12 am
 4. page Definition of life, the organism, and death edited ... in science. Many Currently many people have come to believe that it is not possible t…

  ...
  in science. ManyCurrently many people have come to believe that it is not possible to define life. At present there existlife cannot be defined. indeed life has many non-overlapping meanings of 'life' (which is
  ...
  Figure 1). We suggest thatTo contribute to define lifethe situation one can make use of how the operator theory defines organisms. In analogy with water, we suggest(OT), and its definition of the organism concept. Using the OT, two separate definitions of life:life can be suggested: an organismic definition (O-life, water as H2O)(O-life) and a systems definition (S-life, water as a liquid).(S-life).
  The following papers offer more information:
  Towards a hierarchical definition of life, the organism, and death.
  (view changes)
  11:11 am
 5. page Definition of life, the organism, and death edited ... believe that the it is ... suggest that the process of defining the concept of to defi…

  ...
  believe that the it is
  ...
  suggest that the process of defining the concept ofto define life one can make
  The following papers offer more information:
  Towards a hierarchical definition of life, the organism, and death.
  (view changes)
  11:07 am

More